Bulldog-klubbens love

Godkendt ved klubbens årlige generalforsamling 7. april 2019 samt ved urafstemning i juli 2019. 

Godkendt af DKK pr. 22.08.2019

 

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Bulldog-Klubben. Klubben er stiftet den 1. januar 1908.

Stk 2. Dens hjemsted er formandens adresse.

Stk 3. Klubben er specialklub for engelsk og fransk bulldog, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for Bulldog-klubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af §6, stk. 2 i DKK’s love oprettede overenskomst.


§ 2. Organisation

Klubben er organiseret således:

a) § 20 Urafstemning

b) §§ 11-14 Generalforsamling

c) §§ 7-9 Bestyrelse

d)§ 5 Medlemmer


§ 3. Formål
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til engelsk og fransk bulldog og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racernes kvalitet i forhold til FCI-standarden, herundersundhed, temperament, eksteriør og egenskaber.

 

§ 4. Avlsarbejde
Bulldog-Klubben er DKK's sagkyndige angående avlsarbejde vedrørende Engelsk og Fransk Bulldog.
Stk. 2 Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fremsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.
Stk. 3 Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes. 

 

§ 5. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2.  DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. 
Stk.4: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben.Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.
Stk. 5: Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art.
Stk. 6: Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.
Stk. 7. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den første i den efterfølgende måned. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

Stk. 8. Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. februar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.


§ 6.Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt senest 10. januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Ved indmeldelse i klubben efter den 1.7. betales halvt kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer.

 

§ 7. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf  §5, stk 3 og §6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Stk. 3. Kun et medlem af en husstand og/eller familie kan sidde i bestyrelsen på samme tidspunkt. 
Stk. 4. Hver af bulldogracerne skal – forudsat at der er opstillede kandidater for begge racer – til enhver tid være repræsenteret med mindst et medlem. Såfremt ingen af de kandidater, som repræsenterer en af racerne, kan opnå valg efter stemmetal, skal den kandidat for racen, som har opnået det højeste stemmetal, betragtes som valgt. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges uanset racetilknytning efter stemmetal.

Stk. 5. Forslag til bestyrelsesmedlemmer fremsendes skriftligt og skal være klubbens sekretær i hænde senest den 8. januar således, at eventuelle kandidater kan offentliggøres i klubbladets februar-nummer.
Stk. 6. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne skal offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler. 
Stk. 7. Sammen med februar-nummeret af klubbladet udsendes der stemmesedler til samtlige stemmeberettigede medlemmer.


§ 8.Valg
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til

bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk.3.  Urafstemning: Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 4. Suppleanter vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 5. En suppleant, der indtræderi bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 6. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 8. januar det pågældende år med henblik på offentliggørelse i klubbens medlemsblad og/eller klubbens hjemmeside sammen med stemmeseddel.

Stk. 8. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 9. Ved urafstemningsvalg: Stemmesedler udsendes i februar-udgaven af medlemsbladet til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligtpå generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse, skal stemmesedlen være klubbens revisor i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 12. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsam-lingen valgte stemmetællere.

Stk. 13.Valghandlingen kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret registrering af de afgivne stemmer.

 

§ 9. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Om-konstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen afbestyrelsesmedlemmerneer til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal

være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde. Godkendelse kan ske per mail.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

§ 10. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælger generalforsamlingen en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer samt en revisorsuppleant for et år ad gangen til kontrol af bestyrelsens anvendelse af klubbens midler set i relation til klubbens formålsparagraf. Genvalg kan finde sted.

 

§ 11. Generalforsamling - Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Generalforsamlingen afholdes på skift mellem Jylland, Fyn og Sjælland.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside

samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubben i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne på e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 8. januar, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale elektronisk til medlemmerne:

Det reviderede regnskab

Stemmesedler

Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

Formandens beretning.

 

§ 11a Digital generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

 

§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

(decharge)

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

§ 13. Afstemning på generalforsamling.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes elektronisk på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, jf. stk. 5. senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

§ 15 – Disciplinærsager
Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK's til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

 

§ 16. Disciplinære foranstaltninger

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af 
                      1.) misbilligelse
                      2.) advarsel 
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring 
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud
Stk. 2 Bulldog-Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringesi anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.


§ 17.Midlertidige disciplinære foranstaltninger

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 28.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.


§ 18.Klubbens deling
Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK’s love. Den oprindelige klubs eventuelle formue og gældsforpligtelser deles mellem de herved fremkomne klubber forholdsmæssigt efter medlemskab.

 

§ 19 - Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

§ 20. Urafstemning

Bestyrelsen kan, når den finder anledning til det, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte, interne revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.


§ 21 - Ikrafttrædelse 
Disse love erstatter tidligere love for klubben godkendt efter urafstemning i august 1999 og godkendt af DKK d. 2. december 1999.
Ændringer og tilføjelser i §§ 6, 7, 8 og 11 er vedtaget efter urafstemning i august 2007. Ændringer og tilføjelser i §§ 6, 7, 8 og 11 træder i kraft efter godkendelse af DKK d.24. september 2007.
Ændringer i §§ 2, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 er vedtaget efter urafstemning i august 2009.
Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 træder i kraft efter godkendelse af DKK d. 8. september 2009.
Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 17,19, 20, 21 er vedtaget ved urafstemning i juli 2012.
Ændringer og tilføjelser i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 17,19, 20, 21 træder i kraft efter godkendelse af DKK d. 24.08.2012.

Disse love erstatter tidligere love for klubben, godkendt på generalforsamlingen 7. april 2019, og godkendt efter urafstemning i Bulldogbladet juli 2019 og godkendt af DKK d. 22. 08. 2019.