Bulldog-Klubbens etiske anbefalinger for salg

§ 1. Enhver opdrætter bør ved salg af bulldog være kritisk og nøje overveje sit valg af køber og er forpligtiget til at råde og vejlede han/hende generelt om det at være hundeejer og om de specielle forhold, der vedrører bulldogger både før og efter overdragelsen.

§ 2. Ved salg eller overdragelse af bulldog bør der altid benyttes en skriftlig aftale, som er godkendt og underskrevet af begge parter. Bulldog-Klubben anbefaler at benytte DKKs købekontrakt.

§ 3. Ved salg eller overdragelse af hvalp, bør denne altid ledsages af en dyrlægesundhedsattest, der ikke er ældre end 1 uge.

§ 4. Opdrætter, må ikke sælge/overdrage hvalp med en skade, sygdom eller medfødt defekt, uden at køber er gjort udtrykkelig opmærksom på forholdet, og dette er angivet i købsaftalen, og reduktion i købsprisen er fastsat.

§ 5. Opdrætter skal ved salg af hvalp og/eller indgåelse af aftale med specielle betingelser gøre køber udtrykkelig opmærksom på betydningen heraf (avlsret, ejerforhold osv.) skriftligt overdragelses/salgskontrakten. Hvis der ved salg af tævehvalp eller voksen tæve kræves, at tæven leverer et antal afkom til opdrætter/sælger, skal der være tale om en udstationeringsaftale og ikke et salg.

§ 6. Opdrættere, som sælger en bulldoghanhvalp eller en voksen hanhund og ønsker avlsretten opretholdt på sin side, bør tydeligt i købekontrakten angive en nedsat købspris, ellers skal der også her være tale om en udstationering og ikke et salg. Betaler køber fuld pris for hunden er avls- og råderetten over hunden alene købers.

§ 7. Som udgangspunkt bør opdrætterne ikke benytte sig af at opkræve et gebyr for at stå på venteliste. Såfremt en hvalpekøber alligevel har betalt et gebyr, er opdrætter forpligtiget til at tilbagebetale det fulde beløb, såfremt der ingen hvalp bliver til køber eller køber meddeler, at han/hun ikke længere ønsker at stå på ventelisten.

§ 8. Vælger opdrætter at opkræve et depositum fra potentielle hvalpekøbere, kan dette tidligst opkræves, når hvalpene er født. Dette depositum fratrækkes den fulde købspris, når hvalpen overdrages til køber, og salgskontrakten udfærdiges. Såfremt opdrætter ikke har en hvalp til køber, tilbagebetales det fulde depositum. Såfremt det er køber, der ønsker at udtræde af aftalen, kan sælger beholde det erlagte depositum, hvis dette er aftalt på forhånd. Er intet skriftligt aftalt, kan sælger kun fratrække udgifter/tab, der kan dokumenteres og står i direkte forbindelse med ophævelse af købet.


Bulldog-Klubbens Generalforsamling 2013


Bemærk venligst
”Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af Bulldog-Klubbens etiske anbefaling vedr. salg af bulldogger medfører fortabelse af retten til at stå opført på klubbens opdrætterlister, hvalpelister, avlshanlister, anden annoncering samt henvisning af hvalpe via klubben og hvalpeformidlingen, og der kan sanktioneres jf. klubbens love § 16 punkt a 1-2.”