<

Generalforsamling d. 26. marts03-01-2023 - 12:52

Kl. 10 i Elbo Hallen, Taulov

Søndag den 26. marts 2023 kl. 10.00 afholdes ordinær

generalforsamling i Jylland - Elbo Hallen, Taulov

 

Bulldog-Klubben er vært ved morgenkaffe ( kl. 9.30 ) og frokost.

Tilmelding nødvendigt senest 12/3-23 på hjemmesiden.

 

På generalforsamlingen skal der vælges:

· 5 bestyrelsesmedlemmer

· 2 bestyrelsessuppleanter

· 2 revisorer

· 1 revisorsuppleant

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Catrin Hansen

Trine Rotne

Mille Bæk

Inga Krarup

Thomas Midtbøll ( ønsker ikke genvalg )

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Forelæggelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og    meddelelse af ansvarsfrihed

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt.         fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubben i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne på e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Forslagene sendes til:
E-mail: sekretaer@bulldogklubben.dk
Alm. Post: Catrin Hansen, Kirkestien 3, 8830 Tjele

 

<